4B Kapsamında Görev Yapan Hemşirelerin Görevlendirme Adı Altında Başka Hastanelere Gönderilmesi

4B kapsamında görev yapan hemşirelerin görevlendirme adı altında başka hastanelere gönderilmesi, gönderilenlerin izinli gösterilmesi, bu nedenle gönderildikleri yerdeki döner sermaye ödemesinden ve iş sağlığı/güvenliği hükümlerinden yararlanamamaları ile ilgili.

1. Görevlendirmelerin hukuka uygun olup olmadığı hk:

 

Sözleşmeli olarak çalıştırılanlara uygulanacak usul ve esaslar ekte de bilginize sunulan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin 4. maddesinin 1. Fıkrasında ‘Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.’ Hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin 2. Fıkrasında ise ‘Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir.’ Hükmü yer almaktadır. 

 

Yine aynı düzenlemenin 6. Maddesinde ‘İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.’ Düzenlemesiyle sözleşmeli çalışanların sözleşmelerinde belirlenen görev tanımları dışında çalıştırılması açıkça yasaklanmıştır.  Yine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 3. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.’ İbaresiyle sözleşmeli personelin sadece kurumu içinde görevlendirilebileceği açıkça düzenlenmiştir. 

 

Mailde tarafımıza aktarılan durum, yukarıda yer verilen düzenlemelere açıkça aykırıdır. Üstelik görevlendirme yapılırken resmi görevlendirme yazısı yazılmaması, personelin izinli gösterilmesi ve personelin döner sermaye, iş sağlığı ve güvenliği haklarından mahrum bırakılması mevzuata aykırı olduğu gibi, yetkililer yönünden de TCK 257. Madde kapsamında görevi kötüye kullanma ve yine TCK  204. madde kapsamında resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. 

 

2. Geçici Görevlendirmede Döner Sermaye Ödemesi hk. 

 

Sağlık Bakanlığına bağlı olarak görev yapan sağlık çalışanlarının döner sermaye ödemelerinden yararlanmasına ilişkin esas kurallar, 12.05.2006 tarihli Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir. 

 

Yönetmelik’in ‘Kapsam’ başlıklı 2. Maddesinin 1. Fıkrasında;

‘Bu Yönetmelik, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurları, sözleşmeli personeli, açıktan vekil olarak atananları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini kapsar.’ Düzenlemesi yer almaktadır. 

Yönetmeliğin 4. maddesinin (f) bendinde; ‘Geçici veya resen görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça veya ilgili mülkî amirlikçe verilen süreli ve geçici görevler’ hükmü yer almaktadır. Yine Yönetmeliğin 5. maddesinin (e) bendinde ‘Birinci, ikinci, üçüncü basamak kurum veya kuruluşlar arasında geçici veya re’sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bakanlık merkez teşkilatından bu Yönetmelik kapsamındaki kurum veya kuruluşlara geçici görevle görevlendirilen personele de, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır.’ Düzenlemesine yer verilmiştir. Yine aynı Yönetmeliğin 5. maddesinin (b) bendinde ‘Ek ödeme, personelin kurum ve kuruluşa fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. ‘ hükmüyle Yönetmelik kapsamındaki personele görevli olduğu kurum ve kuruluşa fiilen katkı sağladığı sürece ek ödeme verileceği düzenlenmiştir.

 

Bu hükümler uyarınca, sözleşmeli olsa da geçici olarak görevlendirilen personelin gönderildiği ve fiilen çalışarak katkı sunduğu kurumun döner sermayesinden yararlanması gerekmektedir. 

 

3. Sonuç ve Öneri:

 

Her olay kendi içinde değerlendirilmekle beraber. Yukarıda bahsedilen  gerekçeyle hukuken, bu kapsamda görevlendirilen hemşirelerin görevlendirmenin resmi evrakla yapılmasını talep etmeleri gerektiğini, yazılı görevlendirmeye itiraz edebilecekleri gibi 60 gün içinde iptal davası da açabilirler.