657 Sayılı Yasa’nın 4/B Maddesinde Düzenlenen Biçimiyle Sözleşmeli Personel Olarak Hemşire Kadrosunda Çalıştıklarını, Hemşirelik Görevi İle Bağdaşmayan İş Ve İşlemlerin Kendilerine Yaptırılması

657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesinde düzenlenen biçimiyle sözleşmeli personel olarak hemşire kadrosunda çalıştıklarını, hemşirelik görevi ile bağdaşmayan iş ve işlemlerin kendilerine yaptırılması.

Hemşirelerin görev tanımı Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelik Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Hemşirelik Kanunu’nun 4. maddesinde hemşirelerin tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personeli olduğu belirtilmiştir. Hemşirelik Yönetmeliği ve ekleri ile her bir serviste çalışan hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları ayrı ayrı belirlenmiştir. 

 

Yönetmeliğin Ek-2 numaralı ekin (B) bölümünde acil servis hemşirelerinin genel yetki ve sorumlulukların yanı sıra özetle hastaların servise kabulünü sağlayacağı, monitorizasyonunu gerçekleştireceği, fiziksel değerlendirmesini yapacağı, hastanın genel bakımını uygulayacağı belirtilmiştir. Aynı bölümde; “hekim tarafından gerçekleştirilen invazif girişimlere katılır; hemşirelik işlevlerini yerine getirir; hastanın laboratuvar tetkikleri için kan ve idrar örneklerini toplar, laboratuvara gönderir, sonuçlarını takip eder, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir” denmektedir.

Hastanın giriş barkodunun alınması, hastada kullanılan ilaç-sarf malzemelerinin HBYS üzerinden düşülmesi, hastaya tetkik girilmesi, kan ve idrar numunelerinin çalışılması şeklindeki uygulamaların hemşirelerin görev tanımında yer almadığı görülmektedir. 

 

Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-2 numaralı ekinde düzenlenen tıbbi sekreterin görev tanımı incelendiğinde, sağlık kurum ve kuruluşlarında randevu hizmetlerini ve hasta kabul işlemlerini yapmak, hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutmak düzenlemelerine yer verildiği görülmektedir. Hastanın giriş barkodunun alınması, hastada kullanılan ilaç-sarf malzemelerinin HBYS üzerinden düşülmesi, hastaya tetkiklerin girilmesi işlemlerinin tıbbi sekreterin görev tanımı içerisinde kaldığı görülmektedir. 

Yine aynı Yönetmeliğin Ek-1/B numaralı ekinde, tıbbi laboratuvar teknisyenleri kan ve idrar numunelerini çalışmakla görevli kılınmıştır. 

 

Hemşirelerin eğitim içeriklerinde laboratuvar testlerinin çalışılması yer almamaktadır. Bu anlamıyla yetkinliklerinin olmadıkları bir alanda çalıştırılmaları aynı zamanda hastaların sağlık ve yaşam haklarını ihlal etmektedir. 

Bunların yanı sıra Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar isimli düzenlemenin 6. maddesinde, sözleşmeli personelin sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamayacakları belirtilmiştir.