Hizmet İçi Eğitimde Geçen Sürelerin Mesai Saati İçerisinde Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 214. maddesinde, devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitimin, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.

Bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 17/c maddesinde eğitim faaliyetinde görevlendirilecek program yöneticisi, eğitim görevlileri, diğer görevliler, eğitime alınacak kursiyer veya katılımcılar ile eğitim merkezi, tarihi, süresi ve eğitim programı merkezi faaliyetlerde ilgili birimle iş birliği içinde Genel Müdürlükçe; il faaliyetlerinde il sağlık müdürlüğünce belirleneceği düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 25 ve 26. maddelerinde eğitime katılmanın zorunlu olduğu, eğitime katılınmaması halinde disiplin cezaları uygulanacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin 33. maddesinin ilk fıkrasında, eğitim faaliyetlerinde günlük çalışma süresinin merkezî faaliyetlerde (4), il faaliyetlerinde (2) ders saatinden az, (8) ders saatinden fazla olamayacağı ifade edilmiştir. İkinci fıkrada ise mesai gün ve saatleri dışında da eğitim düzenlenebileceği belirtilmiştir. Böylelikle eğitimlerin esasen mesai saatleri içerisinde yapılması gerektiği, personelin mesaisinde bu sürenin sayılması gerektiği ortaya konmuştur.

Bu anlamıyla personelin mesai dışında eğitime katıldığı sürelerin de çalışma süresinden sayılması gerekmektedir. Nitekim personelin eğitime katılmamasının disiplin yaptırımı ile karşılıklandırılması, eğitim boyunca idari yönden program sorumlusuna bağlı olduğuna ilişkin hükümler de personelin günlük çalışmasında olduğu gibi sorumluluklarının bulunduğun ortaya koymaktadır.

Aksi halde izin günlerinde personelin eğitime tabi tutulması, bu sürenin de mesai süresinden sayılmaması halinde dinlenme hakkının ihlal edilmesi söz konusu olacaktır. Oysa Anayasa’nın 50. maddesi uyarınca dinlenme çalışanların hakkıdır, devlet bu hakkı sağlamakla yükümlüdür. Tüm bu nedenlerle hizmet içi eğitimlerin çalışma süresinden sayılması gerektiği aksi yöndeki işlemlerin hukuka aykırı olacağı kanısındayız.