Konu: 4/B’li Hemşire İstihdam Sorunları Hakkında Hukuki Değerlendirme

Tarafımıza gönderilen maillerde, Yüksek Öğretim Kurumlarına bağlı Üniversite Hastanelerinde sözleşmeli hemşire olarak görev yapan, ancak sözleşmelerini yenilememe kararı alan meslektaşlarınızın Bakanlık tarafından istihdam edilmemesine yönelik sorunlar aktarılmış ve konuya ilişkin görüşümüz sorulmuştur. Konuya ilişkin görüşümüzü aktarmadan önce, konuya uygulanacak mevzuatı aktarmakta yarar görüyoruz.

  1. İLGİLİ MEVZUAT

657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 4. Maddesinde kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eli ile gördürüleceği düzenlenmiş, 4/B maddesinin 1. fıkrasında, Sözleşmeli personel;

‘Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri’ olarak tanımlanmıştır.

Aynı maddenin 3. Fıkrasında ise, ‘Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler,  pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.Hükmü yer almaktadır. (Kanun’un Ek 33. Maddesinde ise sözleşmeli personelin mali haklarına ilişkin esaslar belirlenmiş olup, bu hükmün iş bu görüş yazısında belirtilen sorunla doğrudan ilgisi olmadığından ayrıntılarını belirtme gereği duyulmamıştır.)

02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Sözleşmeli sağlık personeli istihdamıbaşlıklı 45/A Maddesinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli personel istihdam edilebileceği düzenlenmiş ve bu istihdamın esasları şöyle belirlenmiştir:

 (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.(2)

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin  (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.(2)

(5) Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

(6) Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(7) Bu madde çerçevesinde sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgisine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve kadrolara atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. (1) 

(8) Bu madde kapsamında sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (B) bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personele uygulanacak olan esasların belirlendiği 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ekinde yer alan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1. Maddesinde; Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya çalışanın sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceği düzenlenmiş, bunun istisnaları şöyle belirlenmiştir:

‘Sözleşmesini; 

b Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c)       Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan tek taraflı feshedenler,  bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. ‘

  1. KONUYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEMİZ
  2. Kadro sorunu yönünden: 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3. Maddesinde sağlık hizmeti sunumunu planlamak ve sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve buna uygun istihdam planlaması yapmak Sağlık Bakanlığı’nın görev ve yetkisi olarak düzenlenmiştir. İdare bu yetkisini, Anayasa’nın 56. Maddesinde güvence altına alınan sağlık hakkı ve Yine Anayasa’nın 49. Maddesinde güvence altına alınan Çalışma hakkını gereği gibi temin ederek kullanmalıdır.

Bilindiği gibi devlet memurluğu kadroları, kanun ile tesis edilmektedir. Bu anlamda hemşireler için kadro açılması ya da eğitimlerine uygun kadroların sağlanması (uzman hemşirelik gibi) gibi sorunları Yasa düzeyinde bir düzenleme değişikliği gerektirmekte, idari başvuru, radde halinde dava yolu yöntemiyle sorunun çözümü olanaklı görülmemektedir.

Ancak Covid-19 salgını sürecinde devletin özel sektör için getirdiği işten çıkarma yasağı gibi tedbirlerin olduğu, bu tedbirin kamusal kaynaklı istihdamlarda evleviyetle uygulanması gerektiği, hemşirelerin istihdamına bu dönem yaşanan olağanüstü hal nedeniyle daha çok ihtiyaç duyulduğu gibi gerekçelerle meslek örgütlerince üye paydaşlarla işbirliği halinde idari otoritelere bu yönde talepler sunulabilir.

  1. Çalışanın sözleşme dönemi içinde sözleşmesini feshetmesi yönünden:"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1. Maddesinde çalışanın sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, (öğrenim durumu itibariyle unvan değişikliği yapanlar ile eş ve sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talep eden, ancak o birimde aynı unvan ve nitelikte pozisyon bulamayanlar haricinde) fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu anlamda sözleşme dönemi dolmadan sözleşmesini kendi isteği ile sonlandırılanlar yönünden bu hüküm 1 yıl dolmadan istihdam edilmeye engel teşkil etmektedir.
  2. Sözleşme süresi dolan ve sözleşmesini yenilememe kararı alan çalışanlar yönünden: Bir üst maddedeki 1 yıl içinde istihdam edilememe koşulu çalışanın sözleşme dönemi içinde, yani sözleşme süresi sonlanmadan sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halini kapsamakta olup, sınırlayıcı bu hükmün sözleşme süresi dolan ancak sözleşmeyi yenilemeyeceğini çalıştığı kuruma beyan edenler yönünden uygulanamayacağı düşünülmektedir. Nitekim Devlet Personel Başkanlığının üniversite hastanelerinde çalışan sözleşmeli personellerin istihdamına ilişkin 25.10.2018 tarih ve 24547073-045.00-E.7013 sayı numaralı yazısında ;‘… sözleşmeli personel  pozisyonlarına yerleşen ancak üniversite hastaneleri bünyesinde 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları tespit edilen kişilerin, sözleşme sürelerinin bitiminde sözleşmelerini yenilemeyeceklerine ilişkin süresi içinde  yazılı olarak halen çalıştıkları kurumlara beyan etmeleri halinde, 2019 Ocak ayında Bakanlığınıza atamalarının yapılabileceği mütalaa edilmektedir…’’  şeklinde görüş bildirilmiştir. Bu anlamda 1 yıl istihdam edilememe sınırlamasının sözleşme süresi dolan ancak bunu kendi isteği ile yenilemeyen sözleşmeli çalışanlar yönünden uygulanamayacağı kanısındayız.