Teşvik Havuzu Bilgi Notu

04 Eylül, 2022

Sevgili Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere 12.8.2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği yayımlandı. Ancak, yönetmelik bir bütün olarak sağlık çalışanlarının ücretlerinde insanca yaşayabilecekleri düzeyde bir ücret artışı sağlamaktan bir hayli uzak ve emekliliğe yansıyan bir artış sağlamamaktadır. Sağlık hizmetinin bir ekip işi olması ile bağdaşmayan bir ek ödeme sistemi benimsemektedir. Biz hemşireler özelinde ise eski Yönetmelik ile yaratılan eşitsiz ve ayrımcı uygulamalar derinleştirilmekte, emeğimiz daha da görünmez kılınmaktadır.

 

Yönetmeliğin mesleğimiz yönünden yarattığı bu sorunların yeni değildir, geçmişteki mevzuata yönelik sorunarımızı ve taleplerimizi defalarca çeşitli mecralarda dile getirmiş ve Sağlık Bakanlığı’na resmi olarak iletmiştik. Meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda adım atılacağını beklerken adaletsiz yeni bir uygulama iler karşı karşıya kaldık.

 

Sağlık Bakanı twitter aracılığı ile bir açıklama yapmış, “Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak.” demiştir. Bu açıklamalar sağlık hizmetinin bir bütün ve multidisipliner bir ekip ile yürütüldüğünü, hekimden hemşireye, acil tıp teknisyeninden temizlik işçisine, radyoloji teknisyeninden laborantına, güvenlik görevlisinden mutfak personeline, tüm sağlık çalışanlarıyla emekleriyle mümkün olduğunu görmezden gelmekte, yok saymaktadır. Ekip içerisindeki tüm çalışanların görevini eksiksiz, zamanında, doğru ve güvenilir bir biçimde yapması halinde hastanın tanı, tedavisi ve bakımını mümkün olabilecekken, bu bütünlüğü ortadan kaldıran uygulamaların sağlık hizmetinin sunumunda aksaklık yaratacağı aşikârdır. Nitekim Covid-19 pandemisi, dünyada ve Türkiye’de sağlık hizmeti sunumu bileşenlerinin yani her basamaktaki sağlık çalışanlarının katkısı ile hizmetin sürdürülebilir olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

 

Bu yönetmelikle; yakın zamanda deneyimlediğimiz bu somut gerçeklik yok sayılmakta, farklı görevleri yapan sağlık personeli, farklı uzmanlık dallarına sahip hekimler ve diğer çalışanların birlikte ürettiği sağlık hizmetini, ekipten kişiye (hekime), bütünlükten de tek tek işlemlere indirgenmektedir. Daha önceki ek ödeme yönetmeliğindeki adaletsizlik “hekim ve hekim dışı teşvik havuzu” uygulaması ile daha da derinleştirilmekte, çalışma barışını bozmaktadır.

 

Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğu anlayışından giderek uzaklaşan, sağlık çalışma ortamında iş barışını bozan, sağlık çalışanlarını ayrıştıran bu açıklamalar meslektaşlarımızın çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemekte, haklı öfkelerine neden olmaktadır. Meslektaşlarımızın kendilerini değersiz hissetmesine neden olan bu uygulamalar karşısında, derneğimiz aktif olarak bir eylem süreci yürütmektedir. Meslektaşlarımızın da çeşitli eylem biçimleriyle seslerini duyurmaya çalışmalarının çok haklı olduğunu, aynı zamanda bizlerin toplumun sağlığının korunması ve iyileştirilmesindeki önemli rolün de her zaman önceliklerimiz arasında olduğu bilinciyle hareket ettiklerini biliyoruz.

 

Bu nedenle son günlerde sosyal medyada bu ayrımcı uygulamalar ve bozulan çalışma barışı nedeniyle,  meslektaşlarımızın Hemşirelik Yönetmeliği’nde tanımlanan işlemleri yapmadığı yönündeki paylaşımlara itibar etmiyoruz. THD olarak meslektaşlarımızın ne olursa olsun hem uzun yıllardır yürütülen mücadeleler sonucunda çıkarılan Hemşirelik Yönetmeliği ile elde ettiğimiz haklara sahip çıkacağına hem de sağlık sisteminin devamlılığı ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin arttırılması için elinden geleni yapacağına inanıyoruz.

 

Bununla birlikte ek ödeme yönetmeliği yayınlanmadan önce, Hemşirelik Yönetmeliği ile hemşirelere verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirilen kimi işlemlerin hemşireler adına sisteme kaydedilmemesine ilişkin yürüttüğümüz çalışmayı bilginize sunmak istiyoruz.

 

THD olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hemşireler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin hekimler adına girişimsel işlem olarak kaydının yapılmaması; kullanılan sistemlerde hemşireler adına giriş oluşturulabilmesi için gerekli değişikliğin yapılması yönünde genel bir yazının yayımlanması yönünde Sağlık Bakanlığı’na 05.07.2022 tarihinde başvuruda bulunmuştuk. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek cevaba yönelik meslektaşlarımızla paylaşmak üzere meslektaşlarımızın kendi kurumlarına başvurmak için kullanabilecekleri örnek bir dilekçeyi hazırlamıştık. Bu vesileyle meslektaşlarımızın ek ödemeden hakkaniyete uygun biçimde ve emeklerini karşılayacak şekilde yararlanabilmeleri için gerekli değişikliğin yapılması yönünde dilekçe vermesinin halihazırda ortaya çıkan adaletsiz ve eşitsiz uygulamanın önüne geçmek için bir adım olabileceğini düşünüyor ve söz konusu dilekçeyi kurumlarınıza başvuruda bulunmanız için sizlerle paylaşıyoruz.

 

 Derneğimizin mücadelesinin sağlıkta performans/teşvik ya da her ne isim altında olursa olsun; sağlığı değil hastalığı, sağlığı korumayı geliştirmeyi değil hastalığı tedavi etmeyi, insana değil girişimlere odaklanmayı teşvik eden,  hemşirenin emeğinden bağımsız, emekliliğe yansımayan ödeme sisteminden bir an önce vazgeçilmesi olduğunu, meslektaşlarımızdan, tüm sağlık çalışanlarından ve toplumuzdan da bu mücadelemizde destek beklediğimizi hatırlatıyor,

 

Saygılar sunuyoruz..

                                                            THD Genel Merkez

 

Dilekçe: tıklayınız.