Tıbbi Kötü Uygulamalarda, Hemşireler için Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Var mı?

2010 yılında mesleki uygulama hatalarını azaltıcı ve sağlık hizmetinin niteliğini artıracağı iddiasıyla 1219 sayılı yasanın Ek 12. maddesinde yapılan değişiklikle, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası adı verilen yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Bu uygulama çerçevesinde kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmakla zorunlu tutulmuşlardır.

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortasını düzenleyen 1219 sayılı kanunun Ek 12. maddesinde görüleceği üzere, söz konusu düzenlemenin hemşireleri kapsamaması sebebiyle, hemşireler bu konuda 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununda belirtilen memurun sorumluluğu hükümleri çerçevesinde bir risk altındadır. Şöyle ki; hemşirelerin mesleklerini icra ederken bir hastanın bu icra sırasında hata veya eksiklikten kaynaklı herhangi bir zarara uğraması halinde, hemşirenin bağlı bulunduğu kuruma karşı açılacak dava sonucunda söz konusu zararın giderilmesi ile kurumun daha sonra hemşireye kusuru oranında bu zarar için rücu etme hakkı vardır. Hemşirelerin bu tür risklere karşı koruyucu herhangi bir düzenleme mevcut değildir.

Dünya uygulamalarında görüldüğü üzere sağlık hizmetlerinde hataların azaltılması, zarar görenlerin zararlarının karşılanması, hemşireler de dahil olmak üzere bütün sağlık personelinin iş barışı içinde mesleğini gereği gibi yerine getirmesinde olması gereken sorumluluk sistemi bireysel değil, kamusal bir zarar karşılama sisteminin oluşturulmasıdır. Sağlık hizmetleri bir ekip ve organizasyon hizmetidir. Dolayısıyla sorumluluk sistemi kişisel ve cezalandırmaya yönelik değil, dayanışmacı ve sorunu ortadan kaldırmaya yönelik olduğunda hem personelin hem de hastaların yararı korunmuş olacaktır.