Uzman Hemşirelerin Nöbet Ücretleri Düzenlenmesi İle İlgili Hukuki Değerlendirme

Kamu çalışanlarının haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmemesi halinde ödenecek ücretler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 33. Maddesine göre belirlenmektedir. Söz konusu maddede, “… izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir ” denmektedir. İlgili maddede sözü edilen tablo ise şöyledir;

 

 

Gösterge

a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip    

150

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat     

hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı

dallarda doktora belgesi alanlar

135

c) Diş tabibi ve eczacılar

120

ç) Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli

90

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

75

e) Diğer personel

55

 

Aylık katsayılar ise yılda iki defa Maliye Bakanlığı tarafından güncellenmekte olup 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle ilgili katsayı 0,138459’dur. 

 

Uzman hemşirelere söz konusu tabloda ayrı bir sütunda yer verilmediğinden uzman hemşireler tablonun (ç) maddesi kapsamında değerlendirilmektedirler. Dolayısıyla uzman hemşireler yönünden oluşan hak kayıplarının giderilmesi için 657 sayılı Yasa’nın Ek 33. maddesinde yer alan bu tabloda bir değişiklik yapılması (yasa değişikliği) gerekmektedir.

 

Bildiğiniz üzere Türk Hemşireler Derneği adına uzman hemşire unvanın yanı sıra kadroların oluşturulması ve bu kadrolar karşılığında ilgili mevzuatta düzenleme yapılması istemiyle Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na çeşitli başvurularda bulunulmuştur. Çeşitli dönemlerde ve farklı talepler ile yapılan bu başvurulara olumlu yanıt verilmemiş, bugüne kadar uzman hemşire kadroları oluşturulmamıştır. Ayrıca Derneğiniz tarafından ilgili birimler ile de çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak düzenlemelerde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kadroların oluşturulması yasa değişikliği gerektirdiğinden başvurulabilecek hukuki bir yol da bulunmamaktadır.

 

Yine Derneğiniz tarafından Kanun tasarısı önerisi hazırlanmış, bu öneride uzman hemşire kadroları oluşturularak bu kadrolar karşılığı gösterge rakamları belirlenmiş, TBMM’de grubu bulunan ve randevu talebine olumlu yanıt veren siyasi partiler ile de paylaşılmıştır. Çeşitli zamanlarda sağlık çalışanı olan milletvekillerine yasa tasarısı yeniden ulaştırılmış, talepler yinelenmiştir. Ancak bugüne kadar yasada bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Bu aşamada uzman hemşirelik kadrolarının oluşturulması ve hak kayıplarının giderilmesi için üyelerin de aktif olarak katıldıkları bir çalışmanın planlanması ve yürütülmesinin bir çözüm yolu olabileceği düşünülmektedir.