2018 yılı etkinlik programınını gerçekleştirdik.

12 Mayıs, 2018

2018 yılı etkinlik programına katılarak bizlere destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

PDF için tıklayınız.

 

12 Mayıs 2018 Basın Açıklaması

 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2018 yılı Hemşirelik Haftası’nda da, halkımızın nitelikli ve güvenli sağlık hizmetine erişmesini, meslektaşlarımızın ve sağlık ekibinin diğer üyelerinin de yaptıkları işten her anlamda doyum almasını engelleyen sorunlara, önem sırası gözetilmeksizin ana başlıklarıyla değiniyor ve öneriler sunuyoruz.

1) YASA VE YÖNETMELİKLER

5634 sayılı kanunla değiştirilen 1954 tarih ve 6283 sayılı hemşirelik kanunun (02/05/2017 RG:26510) bazı hükümlerinde önemli sorunlar vardır. Bu sorunların çözülmemesi mesleğin yürütülmesinde önemli bir engel oluşturmaktadır.

Aile sağlığı merkezinde çalışacak olan hemşirelerin, yönetmelikte açıkça yer aldığı üzere halk sağlığı hemşiresi olarak nitelendirilmesi ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde (25.01.2013 RG:28539) bu doğrultuda gereken değişikliklerin yapılması,

Hemşirelik camiasında büyük bir huzursuzluk kaynağı olan uzmanlık kadrolarının tahsisi konusunda Sağlık Bakanlığı’nın Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunması,

 

Uzman hemşirelerin, 08/03/2010 tarih ve 27510 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde yer alan Uzman Hemşire başlığı altında Madde 7’de yer alan hükümlere göre görevlendirilmeleri konusunda çalışma yapılması,

 

Ebelere hemşire yetkisi veren Geçici Madde 2’nin 4. Fıkrasının hemşirelik kanunundan çıkartılması konusunda çalışma yapılması.

Hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonunun Hemşirelik Yönetmeliğine (8 Mart 2010 RG:27515) göre düzenlenerek Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün kaldırılması; başhemşirelik görev, yetki ve sorumluluklarının bu yönetmeliğe göre değiştirilmesini talep ediyoruz.

2) HEMŞİRELERİN ÖZLÜK HAKLARI

Hemşirelerin yaşadıkları büyük sorunlardan birisi de özlük haklarına ilişkindir. Türk Hemşireler Derneği; Hemşireler İçin Ek Göstergeler, Özel Hizmet Tazminatı, Sağlık Hizmetleri Tazminatı, Nöbet Ücretleri, Sağlık Personeli Mahrumiyet Yeri İkramiyesi, Yıllık İzin, Mesleki Gelişim İzni, Güvenli Ve Sağlıklı Koşullarda Çalışma Hakkı Ve Sendikal Haklar ile yürürlükten kaldırılan kanunlar ve bunların madde gerekçelerini kapsayan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı önerisihazırlamıştır.

THD’nin hazırladığı özlük haklarına ilişkin yasa tasarısının ve Sağlık Meslek Örgütleri ile birlikte hazırladığı Fiili Hizmet Yasa Değişikliği Önerisinin incelemeye alınarak, özlük hakları kapsamına giren bu çok önemli sorunun çözümüne ilişkin çalışmaların bir an önce başlatılmasını talep ediyoruz.

3) TÜRKİYE’DE HEMŞİRE İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI

Hemşire insan gücü ihtiyacını belirlemede, nüfusun, doktor sayısının ya da yatak sayısının ölçüt alınması geçerliliğini yıllar öncesinden yitirmiş bir yaklaşımdır. Türkiye, hemşire insan gücü yetiştirmeye dönük planlama çalışmalarında, mesleğin icrasına yönelik durumları dikkate alarak planlama yapmak zorundadır.

Bu konuda kapsamlı bir çalışmanın Sağlık Bakanlığı ve THD iş birliği ile başlatılmasını öneriyoruz.

4) HEMŞİRELİK İCRASINDA BAŞKA MESLEKLER.

Hemşirelik, kanunu ve yönetmeliği olan bir meslektir. Hemşirelik mesleğinin, hemşire olmayan sağlık çalışanlarınca icra edilmesi, hemşire unvanı ile hemşirelik yetki ve sorumluluklarının, sağlık meslek lisesi düzeyinde eğitim almış çalışanlara terfien verilmesi, halkımız için tehlike oluşturmaktadır.

Kanunla belirtilmiş ve yönetmeliklerle hizmet alanı ve içeriği tanımlanmış olan hemşirelik mesleğinin icrasının başka sağlık meslek mensuplarına yaptırılmaması konusunda gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını talep ediyoruz.

5) HEMŞİRELİK EĞİTİMİ VE BAŞKA MESLEKLER

1980‘li yıllardan bu yana, bir dönem açık öğretimle, son yıllarda uzaktan eğitimle, temel eğitimi hemşire olmayan sağlık insan gücüne hemşirelikte ön lisans ve lisans diploması kazandırılmıştır. Sağlık meslek liselerinin laboratuvar, röntgen, çevre sağlığı, ortez -protez, tıbbi sekreterlik gibi bölümlerinden mezun sağlık teknisyenleri açık öğretimle hemşirelikte ön lisans programından geçerek sağlık teknikeri olmuşlar ve bu on binlerce insan daha sonra sınavsız bir geçişle uzaktan eğitimle hemşirelikte lisans diploması almışlardır.

Bu akıl almaz durum, mesleği nitelik yönünden çok zayıflattığı gibi, meslek içinde büyük bir huzursuzluğa, toplum açısından da ciddi risklere neden olmuştur.

Sağlık Bakanlığı’nın, Yüksek Öğretim Kurumunun dikkatini bir an önce bu önemli konuya çekmesini ve altyapısı hemşire olmayanların uzaktan lisans tamamlama eğitimiyle kazandıkları diplomaların iptali ile halen bu diplomayı almak için programa devam edenlerin öğrenciliklerinin sonlandırılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmasını öneriyoruz.

Altyapısı hemşire olanların ise hemşirelikte lisans tamamlama programlarına giriş ve programa devam koşulları ile teorik ve pratik eğitimlerinin bir üst eğitimi olan lisans eğitimi ilke ve standartlarına göre yapılması, programın tümüyle uzaktan eğitimle yürütülmemesi konusunda YÖK nezdinde girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz.

6) İŞKUR-HEMŞİRE-ÖZEL HASTANELER

İŞKUR işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri ve tecrübe edinebilmeleri amacı ile ” İş Tecrübesi Edindirme Programı" adı altında bir program yürütmektedir. Özel sektörün bu programa destek vermesini özendirmek amacıyla verdiği teşvikler, özel hastanelerin ilgisini çekmektedir. Bazı hastaneler hem devletin vereceği bu teşvikten faydalanmakta hem de herhangi bir maaş vermeden kısa süreli ve tecrübesiz hemşire çalıştırmaktadır.

Devlet kurumlarında istihdam sorunu nedeniyle iş bulamayan hemşirelere, hemşire açığından şikayet eden bu özel hastaneler iş imkanı sağlayabilecek iken, İŞKUR’un bu programından yararlanarak hem devleti hem de 3 aylık süre ile çalıştırılan hemşireleri istismar etmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın İŞ-KUR’un bu uygulamasını takibe alarak gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz.