Üniversite Personeli İstifa Yasağı Hakkında

Konu: Görevden Ayrılma Yasağı Hakkında.

Sağlık Bakanlığı’nın görevden ayrılma yasağına ilişkin 27.10.2020 tarihli yazısının üniversite hastanelerini kapsayıp kapsamadığı, üniversite hastanelerinde hizmet sözleşmesi ile görev yapan sağlık çalışanlarının hukuki durumu ile süresi bitip yenilenmeyen sözleşmelerin görevden ayrılma kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin hukuki görüş.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarih ve “Personel İşlemleri” konulu genel yazısı tüm il valiliklerine gönderilerek; Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan bütün personelin her ne sebeple olursa olsun görevden çekilme taleplerinin kabul edilmeyeceği, yazıda sayılan sınırlı haller dışındaki izin, emeklilik, ayrılma, yer değiştirme vb. işlemlerinin süresiz olarak durdurulduğu belirtilmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; görev yapılan kurumdan bağımsız olarak Covid-19 salgını nedeniyle 100’ün üzerinde sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, binlerce sağlık çalışanının ise halen tedavi gördüğü bir durumdayken Sağlık Bakanlığı’nın görevden ayrılmayı yasaklaması, izin ve emeklilik işlemlerini süresiz olarak durdurması sağlık çalışanlarının yaşam haklarını sınırlamaktan öte bütünüyle ortadan kaldırmaktadır.

Bununla birlikte 27.10.2020 tarihli Bakanlık yazısında Covid-19 salgınına ilişkin daha önceki düzenlemelerden farklı olarak “Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan bütün personel” ibaresine yer verilmiş, getirilen kısıtlamalar Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan personel ile sınırlı tutulmuştur.

Üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatına bağlı birimleri arasında sayılmaması, bu hastanelerin Sağlık Bakanlığı yerine üniversite rektörlüklerine bağlı olması nedenleriyle 27.10.2020 tarihli istifa yasağına ilişkin Sağlık Bakanlığı yazısının üniversite hastanelerini kapsamadığı düşünülmektedir.

Bununla birlikte sözleşmeli çalışma esaslarının düzenlendiği 6.6.1978 tarihli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 6.maddesinde, personelin sözleşmeyi tek taraflı feshetmek için 1 ay önceden bildirimde bulunması gerektiği belirtilmiştir.

İlgili mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; kamu kurumunda sözleşmeli personel olarak çalışan kişinin sözleşmesini hala devam ederken sona erdirmesi halinde, yeniden bir kamu kurumunda sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi için 1 yıl beklemesi gerekmektedir. Buna karşılık her mali yılda yenilenmesi gereken sözleşmenin yenilenmemesi sözleşmenin feshedilmesi anlamına gelmemektedir.

Bu nedenle sözleşmenin yenilenmeyeceğinin ilgili kamu kurumuna bildirilmesi halinde sözleşmeli personelin yukarıda anılan madde kapsamında değerlendirilmesi ve 1 yıl bekleme koşuluna tabi tutulması hukuka aykırılık teşkil edecektir. Nitekim Devlet Personel Başkanlığının konuya ilişkin görüşleri; 1 ay önceden haber vermek koşulu ile sözleşme süresinin tamamlanmasını takiben sözleşmenin yenilenmemesi durumunun fesih olarak değerlendirilemeyeceği ve 1 yıl bekleme süresine tabii olunmayacağı yönündedir.*

Kaldı ki Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgınıyla mücadele edebilmek için sürekli olarak yeni personel istihdamı yoluna başvurması, istihdam edilen sağlık çalışanlarının büyük oranla hemşirelerden oluşması; hemşirelere duyulan ihtiyacı ve sağlık sistemimizin asli unsuru olan hemşirelerin önemini göstermektedir.

Uygulamada karşılaşılacak sorunlarla ilgili olarak yargı yoluna başvurulabilir.


*Devlet Personel Başkanlığı’nın E.6845-E.7013 sayılı görüşleri