Uzman Hemşire Kadrosu var mı?

Uzman hemşirelik 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 8.maddesi ile düzenlenmiş olup kanunda, meslekleriyle ilgili yüksek lisans eğitimi alan hemşirelerin uzman hemşire olarak çalışacağı hükme bağlanmıştır. Paralel şekilde Hemşirelik Yönetmeliğinin 7. maddesinde de “...lisansüstü eğitim programlarından mezun olan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler ile yurtdışında bu programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar. Uzman hemşireler, temel hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde sorumluluk alır, uygular ve değerlendirir.” hükmü yer almaktadır. Bu halde ilgili mevzuat hükümlerine göre, uzman hemşirelerin uzmanlık yaptıkları alanda çalışması gerektiği açıktır.

Kaldı ki, uzman hemşirelerin uzman oldukları alanda çalışması yalnızca ilgili mevzuat hükümlerinin değil kamu yararı ve uluslararası sözleşmelerin de gereğidir. Şöyle ki; 20 Nisan 2004 tarih ve 25439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Biyotıp Sözleşmesinin 2. maddesine göre devlete, insanların menfaatleri ve refahını üstün tutma görevi verilmiş, 4. maddesine göre sağlık alanında her müdahalenin, ilgili meslekî yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu halde, bir kimseye ilgili alanda hiçbir uzmanlık eğitimi bulunmayan hemşirenin müdahale etmesindense, uzmanlık eğitimi bulunan hemşirenin müdahale etmesinin bireyin menfaatine olduğu açıktır. Mevzuat hükümleri ile uzman hemşirelerin uzman oldukları alanda uygulamada bulunabilmesinin önü açılmışken idarenin Kanunu ve Yönetmeliği uygulamayarak kamu yararına aykırı davranması hukuka uyarlık taşımaktadır. Diğer yandan, Hemşirelik Kanunu ve Yönetmeliğinin uzman hemşirelerin uzman oldukları alanda çalışması gerektiğini hükme bağlaması, hemşirelik mesleğinin standartlarını çizmeye yöneliktir. İdarenin bu standartlara aykırı şekilde uzman hemşireleri uzmanlık alanları dışında görevlendirmesi Biyotıp Sözleşmesine göre sağlık alanında her türlü müdahalenin mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yapılması gerekliliğine aykırıdır. Sağlık Bakanlığı’nın uzman hemşire kadrosunun bulunmaması, aynı hastanede uzmanlı alana yönelik ünite/kliniğinde vb. görevlendirme yapmaya engel teşkil etmemektedir.