Covid-19 Servislerindeki Nöbet Ücretleri Hakkında Hukuki Değerlendirme

Bilindiği üzere Covid-19 servislerinde görev yapan sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin artırımlı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 08.06.2020 tarihinde görüş yazısı yayınlamıştır. İlgili yazıda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının “Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar” başlıklı 7. maddesinde de nöbet ücretinin %50 artırımlı ödeneceği birimlerin; yoğun bakım, ameliyathane, diyaliz, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleri şeklinde sayıldığı, Covid-19 servislerinin ise bu birimler arasında sayılmaması nedeniyle Covid-19 servislerinde tutulan nöbet ücretlerinin artırımlı ödenmesine hukuken imkan bulunmadığı ancak Covid-19 servisleri normal servis gibi değil de “yoğun bakım” gibi kurgulanmışsa nöbet ücretlerinin artırımlı ödenebileceği belirtilmektedir.

Ancak söz konusu yazıda atıfta bulunulan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı 1.9.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup bu tarihte COVİD-19 tanısı konulan bir hasta bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tarihte ilgili birimler arasında Covid-19 servislerinin sayılmasının mümkün değildir.

Nitekim 04.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe EK-1 sayılı “Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar” listesinde; ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, acil servis, AMATEM vb. riskli birimler için ek ödeme katsayısı 2 olarak belirlenirken söz konusu birimler dışında görev yapan personellerin ek ödeme katsayısı 1,5 olarak belirlenmiştir. Covid 19 pandemisinin günümüze nazaran yoğunluğunun daha az olduğu 04.03.2020 tarihinde yürürlüğe konulan Yönetmelik ve eklerinde Covid-19 servisleri riskli birimler arasında sayılmamıştır.

Bununla birlikte Covid-19 tanısı konulan hastaların sayısının artmasıyla birlikte Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü 08.04.2020 tarih ve COVİD-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar” konulu yazısını yayınlamış, ilgili yazıda; Covid-19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde ayrımsız olarak ek ödeme hesaplamalarına esas katsayısının ameliyathane, acil servis vb. riskli birimlerdeki gibi “2” olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Yine Sağlık Bakanlığı tarafından yakın tarihte yayımlanan 24.09.2020 tarihli yazıda; Covid-19 pandemisi kapsamında hizmet sunumu için ayrılan ve münhasıran Covid-19 hastası takip ve tedavisinin yapılması üzere oluşturulan Covid-19 polikliniği ve servisleri ile Covid-19 için ayrılmış görüntüleme ve Covid-19 PCR testi yapılan mikrobiyoloji laboratuvarında görev yapanların görev yaptıkları süreler için; tavan ek ödeme tutarına esas katsayısının 2 olarak alınacağı belirtilmektedir.

Söz konusu genelgeler “Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar” listesinde riskli ve yoğun emek gerektiren yerler arasında sayılmayan Covid-19 poliklinik ve servislerinin de her geçen gün artan enfekte sağlık çalışanı sayısı, sunulan hizmetin riski karşısında ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, acil servis gibi riskli ve yoğun emek gerektiren birimler olarak kabul edildiğini göstermektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın ek ödeme yapılmasına ilişkin aktarılan düzenlemelerinde; Covid-19 servisleri ameliyathane yoğun bakım, acil servis vb. riskli birimler arasında sayıldığından pandemiden önce yayımlanan 2019 yılındaki Hakem Kurulu Kararı’nda üstlenilen risk, yoğun emek ve özel dikkat gerektirmeleri nedeniyle nöbet ücretlerinin %50 oranında artırımlı olarak ödendiği bu birimler arasında Covid 19 poliklinik ve servisleri açıkça sayılmasa da yoğun risk taşıyan bu poliklinik ve servislerde çalışanlara, özverili çalışmalarının karşılığında tıpkı ek ödemede olduğu gibi nöbet ücretinin de artırımlı olarak ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 08.06.2020 yazısındaki görüş benimsenmiş olsaydı Yönetmeliğin Ek-1 sayılı listesinde Covid-19 poliklinik ve servislerinin yer almadığından tavan ek ödeme katsayısının 2 olarak kabul edilmesi mümkün olmayacaktır.

Sonuç olarak Covid-19 servisi nöbet ücretlerinin artırımlı olarak ödenmediği durumlarda sağlık çalışanları görev yaptıkları idarelere başvurarak nöbet ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesini talep edebilecekler, söz konusu talep reddedilir veya 60 gün içerisinde cevap verilmez ise idari yargıda dava açabileceklerdir. Uygulamada benzer nitelikte sorunlar yaşayan sağlık çalışanlarının Derneğiniz ile iletişime geçmeleri halinde gerekli hukuki desteğin sağlanacağını bilgilerinize sunarız.